W trosce o zdrowie kobiet

menu
Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź
Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU „Zdrowa Ona” 

[DEFINICJE]

Portal – specjalistyczny serwis internetowy dla dziennikarzy dedykowany wybranym aspektom zdrowia kobiety, przygotowany przy współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, seksuologii i psychologii, świadczony nieodpłatnie przez Usługodawcę dla Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Programu „Zdrowa ONA” i dostępny pod adresem domenowym www.zdrowa-ona.pl;

Usługodawca – Gedeon Richter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138460, kapitał zakładowy 145.000.000 złotych, NIP 5291656994, REGON 015228616;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Portalu, w szczególności dziennikarz zajmujący się zawodowo tematyką zdrowotną.

Treści – oferowane nieodpłatnie Użytkownikowi w Portalu utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, do których odpowiednimi prawami dysponuje Usługodawca, w szczególności materiały multimedialne oraz publikacje związane z tematyką Portalu;

Newsletter – publikator w formie elektronicznej dostarczany raz w tygodniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, po wyrażeniu zgody, na wskazany adres poczty elektronicznej;

Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu „Zdrowa Ona”.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 • Regulamin normuje warunki korzystania z Portalu oraz zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.
 • Regulamin opracowano i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1219,.).

[REJESTRACJA W PORTALU]

 • Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje poprzez:
  - wypełnienie formularza elektronicznego;
  - wprowadzenie Kodu Dostępu
  - zaakceptowanie Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola (check-box);
  - potwierdzenie dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link dostarczony przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 • Warunkiem rejestracji jest podanie w formularzu elektronicznym danych osobowych w zakresie i w celu opisanym w ust. 5 Regulaminu [DANE OSOBOWE].
 • Użytkownik oświadcza, że dane, w tym dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas rejestracji są prawdziwe.

[KORZYSTANIE Z TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW]

 • Warunkiem korzystania z Treści w działalności zawodowej Użytkownika jest wskazanie jako źródła Programu „Zdrowa Ona” lub Portalu wraz z adresem domenowym.

[DANE OSOBOWE]

 • Dane osobowe, które Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym, obejmują następujące dane:
  - imię i nazwisko Użytkownika;
  - adres poczty elektronicznej;
  - redakcja, w której jest zatrudniony bądź z którą współpracuje Użytkownik;
  - numer telefonu;
 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu świadczenia przez Usługodawcę w Portalu usług w postaci Treści. Podanie danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest dobrowolne, lecz niezbędne podczas rejestracji w Portalu.
 • Dane osobowe, które Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Portalu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji. Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Portalu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.
 • „Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,
 • Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5.6 – 5.7 Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: mkrolak@onboard.pl, lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy dostępny na Portalu
 • Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, w szczególności współpracującej z Administratorem danych osobowych agencji PR i reklamowej oraz innym podwykonawcom.

[INFORMACJA HANDLOWA i NEWSLETTER]

 • Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną informację handlową lub marketingową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej po wyrażeniu odrębnej zgody. Zgoda ta wyrażana jest poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (check-box) w formularzu rejestracji lub później, po dokonaniu rejestracji w Portalu.
 • Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną newsletter na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Zgoda ta wyrażana jest poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (check-box) w formularzu rejestracji lub później, po dokonaniu rejestracji w Portalu.
 • Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest informacja handlowa (marketingowa) lub newsletter lub zrezygnować z tych usług, klikając na odpowiedni link umieszczony w stopce informacji handlowej lub Newslettera, wybierając przycisk „Rezygnacja” lub „Wypisz się”.

[PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PORTALU]

 • Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników i dba o utrzymanie ich bezpieczeństwa w Internecie, zachowując poufność ich danych podczas każdej wizyty w Portalu.
 • Podczas czynności wykonywanych przez Użytkownika w Portalu, Usługodawca może zbierać i przetwarzać pewne dane. Dotyczy to między innymi:
  - danych dotyczących lokalizacji Użytkownika (poprzez logi dostępowe adresu IP urządzenia Użytkownika);
  - niektórych danych dotyczących jego urządzenia (m.in. rodzaj używanego przez Użytkownika sprzętu, systemu operacyjnego, typu przeglądarki internetowej);
  - sposobów korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 • Usługodawca może korzystać z plików cookies w celu zbierania informacji dotyczących Portalu, na następujących zasadach:
  - Pliki cookies są pobierane na urządzenie Użytkownika w sposób automatyczny, jeżeli Użytkownik korzysta z tej funkcji. Pliki cookies są przechowywane na twardym dysku urządzenia Użytkownika wraz z przekazanymi informacjami. Dane pobierane przez pliki cookies pomagają Usługodawcy w doskonaleniu Portalu.
  - Żadne zbierane w ten sposób informacje nie będą zawierać danych identyfikujących lub umożliwiających identyfikację Użytkownika. Są to dane statystyczne odwiedzających Portal i sposobu korzystania z jej zawartości.
  - Usługodawca może zbierać informacje na temat standardowych sposobów korzystania z Portalu przez Użytkownika.
  - Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce urządzenia, którym posługuje się Użytkownik. Jest to możliwe poprzez ustawienie wyłączenia obsługi wszystkich plików cookies w opcjach przeglądarki. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, prosimy kierować na adres: mkrolak@onboard.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.

[WYMAGANIA TECHNICZNE]

 • W celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi dysponować:
  - dowolnym urządzeniem umożliwiającym komunikowanie się w sieci Internet;
  - zainstalowaną na tym urządzeniu przeglądarką internetową;
  - dostępem do Internetu.
 • Dla dokonania rejestracji w Portalu, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika skrzynki poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 • Dla korzystania z niektórych Treści, w szczególności multimedialnych, może być konieczne zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika dodatkowego oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie takich Treści.

[ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PORTALU]

 • Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Portalem nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować całkowitej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji z Portalem. Usługodawca może jedynie zagwarantować, że dopełni należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez Użytkownika poprzez formularz elektroniczny w trakcie rejestracji do Portalu.
 • W Portalu mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich (np. YouTube). Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania Użytkownik może być obowiązany po kliknięciu na dane łącze i po opuszczeniu Portalu.

[TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW i UWAG]

 • Wszelkie reklamacje oraz wnioski i uwagi Użytkowników dotyczące Portalu lub Regulaminu prosimy kierować drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny w Portalu pod adresem domenowym www.zdrowa-ona.pl.
 • Reklamacja powinna wskazywać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia, a o wyniku rozpoznania reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej.
 • „Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych na portalu „Zdrowa Ona” narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajduje prawo polskie.
 • Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem www.zdrowa-ona.pl oraz w siedzibie Usługodawcy w dni powszednie w godzinach pracy przedsiębiorstwa Usługodawcy od 9.00 do 17.00.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na portalu www.zdrowa-ona.pl co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Portalu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Szanowni
Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

Z pozdrowieniami,
Zespół Zdrowa ONA

szybkie
pytanie,
szybka
odpowiedź