Szybkie pytanie,
Szybka odpowiedź

Regulamin

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU  „Zdrowa Ona”

1.[DEFINICJE]

Portal – specjalistyczny serwis internetowy dla dziennikarzy dedykowany wybranym aspektom zdrowia kobiety, przygotowany przy współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, seksuologii i psychologii, świadczony nieodpłatnie przez Usługodawcę dla Użytkowników drogą elektroniczną w ramach Programu „Zdrowa ONA” i dostępny pod adresem domenowym www.zdrowa-ona.pl;

Usługodawca – Gedeon Richter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138460, kapitał zakładowy 145.000.000 złotych,
NIP 5291656994, REGON 015228616;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Portalu, w szczególności dziennikarz zajmujący się zawodowo tematyką zdrowotną.

Treści – oferowane nieodpłatnie Użytkownikowi w Portalu utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 880,), podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, do których odpowiednimi prawami dysponuje Usługodawca, w szczególności materiały multimedialne oraz publikacje związane z tematyką Portalu;

Newsletter – publikator w formie elektronicznej dostarczany raz w tygodniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, po wyrażeniu zgody, na wskazany adres poczty elektronicznej;

Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu „Zdrowa Ona”.

2.[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

2.1.Regulamin normuje warunki korzystania z Portalu oraz zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.

2.2.Regulamin opracowano i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1219,.).

3.[REJESTRACJA W PORTALU]

3.1.Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje poprzez:

3.1.1.wypełnienie formularza elektronicznego;

3.1.2.wprowadzenie Kodu Dostępu

3.1.3.zaakceptowanie Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola (check-box);

3.1.4.potwierdzenie dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link dostarczony przez Usługodawcę na adres
poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3.2.Warunkiem rejestracji jest podanie w formularzu elektronicznym danych osobowych w zakresie i w celu
opisanym w ust. 5 Regulaminu [DANE OSOBOWE].

3.3.Użytkownik oświadcza, że dane, w tym dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas
rejestracji są prawdziwe.

4.[KORZYSTANIE Z TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW]

4.1.Warunkiem korzystania z Treści w działalności zawodowej Użytkownika jest wskazanie jako źródła Programu „Zdrowa Ona” lub Portalu wraz z adresem domenowym.

5.[DANE OSOBOWE]

5.1.Dane osobowe, które Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym, obejmują następujące dane:

5.1.1.imię i nazwisko Użytkownika;

5.1.2.adres poczty elektronicznej;

5.1.3.redakcja, w której jest zatrudniony bądź z którą współpracuje Użytkownik;

5.1.4.numer telefonu;

5.2.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

5.3.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu świadczenia przez Usługodawcę w Portalu usług w postaci Treści. Podanie danych osobowych w powyższym zakresie i celu jest dobrowolne, lecz niezbędne podczas rejestracji w Portalu.

5.4.Dane osobowe, które Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Portalu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji. Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Portalu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

5.5.„Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,

5.6.Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 

5.7.Użytkownik ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

5.8.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5.6 – 5.7 Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: mkrolak@onboard.pl, lub wykorzystując do tego celu formularz kontaktowy  dostępny na Portalu.

5.9.Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, w szczególności współpracującej z Administratorem danych osobowych agencji PR i reklamowej oraz innym podwykonawcom.

6.[INFORMACJA HANDLOWA i NEWSLETTER]

6.1.Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną informację handlową lub marketingową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej po wyrażeniu odrębnej zgody. Zgoda ta wyrażana jest poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (check-box) w formularzu rejestracji lub później, po dokonaniu rejestracji w Portalu.

6.2.Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną newsletter na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody. Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Zgoda ta wyrażana jest poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola (check-box) w formularzu rejestracji lub później, po dokonaniu rejestracji w Portalu.

6.3.Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest informacja handlowa (marketingowa) lub newsletter lub zrezygnować z tych usług, klikając na odpowiedni link umieszczony w stopce informacji handlowej lub Newslettera, wybierając przycisk „Rezygnacja” lub „Wypisz się”.

7.[PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW PORTALU]

7.1.Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników i dba o utrzymanie ich bezpieczeństwa w Internecie, zachowując poufność ich danych podczas każdej wizyty w Portalu.

7.2.Podczas czynności wykonywanych przez Użytkownika w Portalu, Usługodawca może zbierać i przetwarzać pewne dane. Dotyczy to między innymi:

7.2.1.danych dotyczących lokalizacji Użytkownika (poprzez logi dostępowe adresu IP urządzenia Użytkownika);

7.2.2.niektórych danych dotyczących jego urządzenia (m.in. rodzaj używanego przez Użytkownika sprzętu, systemu operacyjnego, typu przeglądarki internetowej);

7.2.3.sposobów korzystania przez Użytkownika z Portalu.

7.3.Usługodawca może korzystać z plików cookies w celu zbierania informacji dotyczących Portalu, na następujących zasadach:

7.3.1.Pliki cookies są pobierane na urządzenie Użytkownika w sposób automatyczny, jeżeli Użytkownik korzysta z tej funkcji. Pliki cookies są przechowywane na twardym dysku urządzenia Użytkownika wraz z przekazanymi informacjami. Dane pobierane przez pliki cookies pomagają Usługodawcy w doskonaleniu Portalu.

7.3.2.Żadne zbierane w ten sposób informacje nie będą zawierać danych identyfikujących lub umożliwiających identyfikację Użytkownika. Są to dane statystyczne odwiedzających Portal i sposobu korzystania z jej zawartości.

7.3.3.Usługodawca może zbierać informacje na temat standardowych sposobów korzystania z Portalu przez Użytkownika.

7.3.4.Istnieje możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce urządzenia, którym posługuje się Użytkownik. Jest to możliwe poprzez ustawienie wyłączenia obsługi wszystkich plików cookies w opcjach przeglądarki. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, prosimy kierować na adres: mkrolak@onboard.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.

8.[WYMAGANIA TECHNICZNE]

8.1.W celu korzystania z Portalu, Użytkownik musi dysponować:

8.1.1.dowolnym urządzeniem umożliwiającym komunikowanie się w sieci Internet;

8.1.2.zainstalowaną na tym urządzeniu przeglądarką internetową;

8.1.3.dostępem do Internetu.

8.2.Dla dokonania rejestracji w Portalu, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika skrzynki poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

8.3.Dla korzystania z niektórych Treści, w szczególności multimedialnych, może być konieczne zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika dodatkowego oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie takich Treści.

9.[ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PORTALU]

9.1.Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a Portalem nie są całkowicie bezpieczne. Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować całkowitej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji z Portalem. Usługodawca może jedynie zagwarantować, że dopełni należytej staranności  w celu zabezpieczenia i ochrony danych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez Użytkownika poprzez formularz elektroniczny w
trakcie rejestracji do Portalu.

9.2.W Portalu mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich (np. YouTube). Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania Użytkownik może być obowiązany po kliknięciu na dane łącze i po opuszczeniu Portalu.

10.[TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW i UWAG]

10.1.Wszelkie reklamacje oraz wnioski i uwagi Użytkowników dotyczące Portalu lub Regulaminu prosimy kierować drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny w Portalu pod adresem domenowym www.zdrowa-ona.pl.

10.2.Reklamacja powinna wskazywać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

10.3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia, a o wyniku rozpoznania reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej.

10.4.„Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych na portalu Apteczne (R)ewolucje narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

11.[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

11.1.W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajduje prawo polskie.

11.2.Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem www.zdrowa-ona.pl  oraz w siedzibie Usługodawcy w dni powszednie w godzinach pracy przedsiębiorstwa Usługodawcy od 9.00 do 17.00.

11.3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator
poinformuje uczestników na portalu  www.zdrowa-ona.pl  co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

11.4.W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć konto i/lub zaprzestać korzystania z Portalu.

11.5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

Powrót

Szanowni
Państwo,

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Aby jak najlepiej przygotować się do ochrony Państwa praw wynikających z wprowadzanych przepisów, zmieniliśmy odpowiednie zapisy w obowiązującym regulaminie portalu Zdrowa Ona. Z wprowadzonymi zmianami mogą się Państwo zapoznać klikając tutaj w regulaminie serwisu „Zdrowa ONA”

Z pozdrowieniami,
Zespół Zdrowa ONA

szybkie
pytanie,
szybka
odpowiedź